Centroid at Laxmi Nagar, Ghatkopar by Kashish Park - Dwello