Rudraksha at Vaishali Nagar, Dahisar by Raj Realty - Dwello