Shankar Sadan at Pant Nagar, Ghatkopar by K.Nakrani Associates - Dwello