Vishal 2 at Vivekanand Nagar, Borivali by Prasham Realtors - Dwello