Yash One at Shankar Kalat Nagar, Wakad by Vilas Javdekar Developers - Dwello