Parinee Adney at Lal Bahadur Shastri Nagar, Dahisar by Parinee Realty - Dwello