Stella Sapphire at Sahakar Nagar, Chembur by Vaibhavlaxmi Developers - Dwello