Ventila Park at Ganesh Nagar, Bopkhel by Krushnarang Housing Group - Dwello