Sethia Grandeur at Teacher's Colony, Bandra by Sethia Infrastructure - Dwello